ÚPLNÉ ZNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK:

Webové stránky Greenglasses, zastoupené Anetou Hebrovou, IČ 01592858. Zapsanou v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kralupech nad Vltavou.    

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravující inzerci událostí na portálu Greenglasses zastoupeného Anetou Hebrovou, IČ 01592858, zapsanou v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem v Kralupech nad Vltavou (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou  osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové stránky Greenglasses. Inzerce událostí jsou prodávajícím provozovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.greenglasses.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. Uživatelský účet
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce prodávajícího může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služeb (dále jen „Služby“).
  2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  3. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Prodávající není registrovaný k dani z přidané hodnoty a není plátcem DPH.
 4. Cena Služby a Platební podmínky
  1. Cenu služby může kupující uhradit prodávajícímu prostřednictvím portálu Gopay.cz. Jednotková cena za publikování události je 100Kč.
  2. Na základš obecně závazných právních předpisů, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 5. Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: email, jméno, příjmení, adresa (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z obchodních podmínek případně z kupní smlouvy a pro účely vedení jeho uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  5. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Reklamační podmínky
  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb, které bylo objednáno na základě vyplnění formuláře.
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba je dostupná. V případě nedostupnosti je kupující povinen prodávající upozornit na elektronické adrese gg@greenglasses.cz a služba bude do 48 hodin uvedena do provozu.
  3. Prodávající nenese zodpovědnost za případné krátkodobé výpadky serveru či mimořádné technické úpravy.
 7. Zasílání obchodních sdělení
  1. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího podle občanského zákoníku 380/2004.
 8. Závěrečná ustanovení
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  2. Kontaktní údaje prodávajícího: Aneta Hebrová, gg@greenglasses.cz, 775263883.

V Praze dne 10.11.2015